21 augustus 2024

Westmaas 2004

Waar ligt de grens van schaalvergroting en wat is de meerwaarde voor mijn afnemer?

Veel producenten, maar ook andere bedrijven in de aardappelsector stellen zich de vraag 'waar ligt de grens van schaalvergroting?'. Blijft dit proces van 'opschalen' beheersbaar? Leidt het niet tot kwaliteitsvermindering en zijn de grenzen voor mijn bedrijf niet bereikt? Niet alleen producenten staan stil rond dit vraagstuk. Ook toeleveranciers, verpakkers, vervoerders en supermarkten.

Schaalvergroting als middel en niet als doel!
Essentieel in het vraagstuk 'schaalvergroting' is wat er mee wordt beoogd. Schaalvergroting mag in ieder geval niet gezien worden als een doel op zichzelf. Bovenal is het een middel om duidelijk te maken wat het uiteindelijke bestaansrecht is. Als men dit uit het oog verliest en schaalvergroting als doel gaat zien komt al snel de beheersbaarheid van het systeem in het geding.

Consument als vertrekpunt
In een situatie waar ieder onderdeel van de keten inspanningen pleegt om te overleven, kan de vraag gesteld worden of de consument maximaal bediend wordt met aardappelen en aardappelproducten. Uiteindelijk heeft ieder in de keten baat bij een consument die kiest voor de aardappel(producten). Bestaansrecht in de keten wordt dan ook niet gegarandeerd door de laagste kostprijs te hebben, maar door duidelijk te maken wat men toevoegt in het proces van maximaal inspelen op de wensen van de consument. Ieder bedrijf moet zich dan ook de vraag stellen 'wat is mijn meerwaarde voor mijn afnemer?'. Dit geldt voor de producent, maar ook voor de supermarkt die aan moet tonen waarom de consument juist in zijn of haar winkel producten koopt.

Samenwerking noodzaak voor kostenbesparing en meerwaarde
Door beperkte schaalgrootte is het niet altijd mogelijk een acceptabele kostprijs te hebben of een bepaalde vorm van commerciële dienstverlening op te zetten. Samenwerking kan een oplossing zijn om de kostprijs beheersbaar te houden of om het ketenproces efficiënter te laten verlopen. Vaak leidt dit laatste tot kortere ketens. Bedrijven die buiten de minimale schaalgrootte of verticale samenwerking vallen verliezen uiteindelijk hun bestaansrecht. Voorwaarden voor samenwerken is open staan voor ieders problemen, het hebben van een gemeenschappelijke doelstelling en het kiezen voor partners.

Samenvattend
Schaalvergroting staat niet op zichzelf, maar is een middel om de meerwaarde in de keten duidelijk te maken. Deze meerwaarde wordt bepaald door de partners in de keten. Gezamenlijke initiatieven om de keten efficiënter te laten functioneren en de consument meer tevreden stellen zullen de meerwaarde van ieder bedrijf alleen maar duidelijker maken. Dit vraagt dus om een duidelijk verantwoordelijkheidsgevoel voor ieder in de keten. Ketenproblemen zijn immers ook jouw problemen. Uiteindelijk moet dan ook ieder in dienst staan van het optimaal inspelen op de consument.